Historie

Když dne 1. května 1893 vypukl ve vsi Blížkovicích o 1/2 4. hodině požár, který silným vichrem podporován v malé době tak se rozšířil, že přes 30 stavení zničil, uznalo zdejší obyvatelstvo, že hlavní zásluhu mají dobrovolné sbory hasičské, kte­ré se ku pomoci dostavily, o to, že požár, který již hrozných rozměrů nabyl, přece byl omezen. Byly to sbory hasičské z Mor. Budějovic, Hostimi, Prokopova a ze Sy­rovic. Sborům těm, které s nadlidským namáháním pracovaly, konečně se přece podařilo oheň omezit.

Celé Blížkovice mluvily a děkovaly jen hasičům a mnoho hlasů se ozývalo s otázkou, proč zde není podobný sbor zřízen, ukazujíce na menší obce okolní. I vznikla všeobec­ná myšlenka, aby se též k tomu pracovalo, aby Blížkovice měly samostatný sbor hasič­ský. Byla tedy svolána obecními výbory veřejná schůze občanů zdejších do „radnice“, kde o tom rokováno bylo. Když. po delším rokování konečně byla otázka předložena, má-li býti sbor hasičský zde zřízen, bylo od všech jednoznačně usneseno, že„ano“.

Ještě téhož dne byl zvolen zřizující výbor, jemuž bylo uloženo vykonat přípravné práce.

Za městys to byli:

Jan Juříček – nadučitel (zvolen předsedou),

Michal Škárek – starosta

Jan Konvalina – obecní výbor

Za ves byli vybráni:

Vincenc Beyer – lesmistr,

Jan Vedra – starosta 

Jan Konvalina – radní


Hned poté bylo započato s přípravnými pracemi. Byly sepsány stanovy sboru, kde se oba obecní výbory zavázaly ze svých prostředků sbor zřídit.

Stanovy byly zaslány c. k. místodržitelství v Brně ke schválení. Schváleny byly 27. července 1893 výnosem č. 25671.

Sbor byl zřízen, ale chyběly peníze. Zřizující výbor se usnesl, aby se v obou obcích konala sbírka.Téměř ve všech domech lidé přispěli a sbírka vynesla přes 100 zlatých.

Sbor se též obrátil na císaře Františka Josefa I. (ten však nevyhověl), některé spořitelny a záložny, hrabata z Moravských Budějovic a Syrovic a okolní obce. Dohromady se sešlo dalších 155 zlatých.

 

Po shromáždění finančních prostředků následovalo nabírání členů. I když z jedné strany bylo agitováno, aby se lidé za členy nehlásili, přesto byl tako­vý zájem, že musel výbor vybírat jen ty nejschopnější. Vzhledem k velikosti obcí bylo z městyse vybráno 15 členů a ze vsi 33.

Ze sbírky byly pořízeny obleky mužstva, jež ušil místní krejčí František Konvalina.

Na valné hromadě byl zvolen následující výbor:

 • starosta -Vincenc Beyer
 • místostarosta – Šimon Kavan
 • pokladník – Antonín Boudný
 • jednatel – Antonín Svoboda
 • náčelník – Jan Juříček
 • podnáčelníci – Eduard Stehlík, František Bouzar

Stříkačka a ostatní výzbroj byly objednány u firmy R. A. Smekal v Čechách u Olomouce. Jak bylo tenkrát zvykem, konalo se slavnostní svěcení, jehož se zúčastnily sbory z Hostimi a Prokopova, zdejší sbor vojenských vysloužilců a deputace ze Znojma, Moravských Budějovic a Jaroměřic nad Rokytnou.

Do roku 1896 patřil sbor k Německé župě Znojemské a od 1. listopadu téhož roku přestoupil k Moravskobudějovické župě číslo 30 Moravské zemské jednoty. Ke schůzím, školením a různým jiným shromážděním se využívalo míst­nosti v hostinci Jakuba Deutsche. Činnost sboru se nesoustředila pouze na věci přímo spojené s hasičstvím. Právě naopak. Sbor se staral velkou měrou o kulturní život v obci. Jan Juří­ček založil hasičskou knihovnu, členové sboru hráli pravidelně od roku 1911 divadlo, pořádali taneční zábavy, hasičské výlety, masopustní lampiono­vé průvody a zábavy, posvícenské zábavy, účastnili se církevních slavností Vzkříšení a Božího těla a jiných kulturních aktivit v obci.

RSS Události v kraji

 • Cvičení prověřilo brněnské hasiče
  Čtvrtek, 16. května 2024 – po 17. hodině byly jednotky ze stanic Lidická, Lískovec, BVV a Přehrada vyslány k nehodě trolejbusu do brněnského Žebětína. Již po cestě k zásahu předával operační důstojník vyslaným jednotkám informace o velkém počtu zraněných. Po příjezdu na místo však zjistily, že se jedná o prověřovací cvičení. Hlavním úkolem zasahujících bylo […]
 • Požár střechy si vyžádal vyhlášení druhého stupně
  Středa, 15. května 2024 – Patnáct jednotek zasahovalo téměř šest hodin u požáru střechy v Rakvicích. Při zásahu se zranil jeden dobrovolný hasič. Příčina zůstává v šetření.
 • Na Brněnsku jsme hasili les
  Pondělí, 13. května 2024 - Požár lesního porostu zaměstnal dnes večer patnáct jednotek hasičů. S hašením pomáhal vrtulník. Příčina požáru je v šetření.